نام شرکت

نورگستران روشاک طوس

نام مدیر عامل

سعید نصرآبادی

ایده محوری

دستگاه کنترل تردد چندمنظوره ( حضور و غیاب بهینه)

تلفن شرکت

پست الکترونیک