نام شرکت

سامان انرژی گستر پویای شرق

نام مدیر عامل

رضا رشادی

ایده محوری

طراحی و ساخت سیستم بهینه و تجاری تولید بیوگاز

تلفن شرکت

42637072

پست الکترونیک