به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور؛ اولین جلسه شورای فناوری مرکز رشد نیشابور در سال جاری با حضور اعضای محترم شورای فناوری برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه علیرضا شیرازی مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور ضمن ابراز خوش آمد گویی به مهمانان محترم به ارایه دستور کار جلسه پرداخت.

در ادامه مهندس حمزه امیر احمدی با ارایه ایده فناورانه طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند پایش و نظارت تصویری و مهندس هانی چمبری با ایده تولید کامپوزیت پایه پلیمری به همراه مواد افزودنی AL2O3، موفق به پذیرش در دوره رشد مقدماتی مرکز رشد نیشابور شدند.

شرکت سورین صنعت شادیاخ با ایده محوری تولید فیلتر تصفیه هوای صنعتی پس از ارایه اقدامات انجام گرفته در دوره رشد مقدماتی و نیز تشریح برنامه کسب و کار شرکت برای اعضای محترم شورای فناوری، موفق به اخذ مصوبه ورود به دوره رشد این مرکز گردید.

 undefined