بازدید مدیران مراکز رشد و امورموسسات پارک علم و فناوری خراسان شمالی از مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور، جمعی از مدیران مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان شمالی از مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکتهای مستقر در این مرکز بازدید نمودند.

در ابتدای این بازدید علیرضا شیرازی ، مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور ، ضمن ابزار خوش آمد به مهمانان محترم ، با معرفی شهرستان نیشابور و ظرفیتهای مختلف علمی ، فناوری ، صنعتی و کشاورزی این شهرستان ،به ارایه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکتهای مستقر پرداخت و زمینه تخصصی فعالیتهای این واحدهای فناور را تشریح کرد.

در ادامه این نشست ،که مدیران مراکز رشد جامع و امور مؤسسات پارک علم و فناوری خراسان شمالی و مدیران مرکز رشد شیروان حضور داشتند ، نیز با اشاره به حوزه فعالیتهای مراکز خود و معرفی شرکتها و واحدهای فناور عضو، از برخی از شرکتهای فناور مرکز رشد فناوری نیشابور بازدید کردند و به تبادل نظر و گفتگو با مدیران این شرکتها و واحدهای فناور پرداختند.