دعوت به حضور شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری در نمایشگاه ملی فناوری های دانش بنیان و مردم

موسسه خانه فرهیختگان علم و فرهنگ به عنوان نخستین موسسه فعال در امر ترویج و توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان در سطوح مختلف و دارا بودن چندین سال سابقه فعالیت فرهنگی و رسانه ای در نظر دارد با هدف معرفی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور و ایجاد هویت ایرانی- اسلامی و نهادینه سازی گفتمان فناوری های دانش بنیان و افزایش سهم خدمات فرهنگی در اقتصاد دانش بنیان اقدام به برگزاری نمایشگاهی در بلوار کشاورز نماید