قابل توجه واحد های فناور و علاقمندان به جشنواره جوان خوارزمی