برگزاری دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد نیشابور با حضور اعضای محترم شورای فناوری ، و مدیریت مراکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان برگزار گردید.

در این جلسه  با ورود خانم دکتر محمدی مقدم  با ایده محوری تولید مارمالاد پوست آلو در دوره رشد مقدماتی موافقت بعمل امد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نیشابور همچنین در این جلسه به بررسی برنامه کاری شرکت سیمرغ رهام آریا جهت ورود به دوره رشد پرداخته شد که با توجه به مصوبات شواری فناوری مرکز رشد نیشابور با شرایطی با ورود این شرکت به دوره رشد موافقت بعمل آمد.