برگزاری اولین جلسه شورای فناوری مرکز رشد نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، اولین جلسه شورای فناوری مرکز رشد نیشابور با حضور اعضای محترم شورای فناوری ، معاونت محترم ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان و مدیریت مراکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه مهندس شیرازی سرپرست محترم مرکز رشد فناوری نیشابور ضمن ابراز خوش آمد گویی به مهمانان محترم به ارایه گزارشی از اقدامات انجام گرفته توسط ستاد مرکز رشد نیشابور در سه ماهه اول سال جاری پرداخته و در ادامه به برنامه سال 97 نیز اشاره نمود.

در ادامه این جلسه نیز با ورود آقای مهندس علیرضا همتی با ایده محوری سامانه هوشمند سهن در دوره رشد مقدماتی موافقت بعمل امد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نیشابور در پایان این جلسه نیز مراسم  ضیافت افطاری با حضور مهمانان و اعضای محترم شورای فناوری برگزار گردید.