بازدید دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور، جمعی از دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، از مرکز رشد و فناوری نیشابور بازدید نمودند.

در این بازدید که در راستای رشته تحصیلی و تخصصی این دانشجویان برگزار گردیده است ، ایشان ضمن آشنایی با پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و اصول راه اندازی کسب و کارهای فناور، بطور تخصصی از شرکت سامان انرژی گستر پویای شرق از شرکت های فناور  دوره رشد مرکز رشد نیشابور با زمینه تخصصی تولید سیستم بهینه بیوگاز نیز بازدید به عمل آوردند، در ادامه این نشست که به پرسش و پاسخ در خصوص تولید انرژی از سیستم های بهینه بیوگاز نیز پرداخته شد، از چند پروژه اجرایی بیوگاز توسط شرکت سامان انرژی گستر پویای شرق نیز بازدید به عمل امد.