بازدید شهردار و ریاست و اعضای محترم شورای شهر نیشابور از مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، مهندس نجفی شهردار محترم نیشابورو ریسات محترم شورای اسلامی جناب حاج آقای درودی به همراه تنی چند از اعضای شورای شهر از شرکتهای دانش بنیان و فناور مرکز رشد فناوری نیشابور بازدید کردند.

در این بازدید ضمن آشنایی با محصولات فناورشرکتهای عضور پارک علم و فناوری و مرکز رشد فناوری نیشابور و گفتگو با مدیران و پرسنل این شرکتها ، ضرورت استفاده از توانمندی و نیز خرید محصولات و خدمات  فناور این شرکتها مورد تاکید قرار گرفت و مقرر گردید در ابتدای هر ماه لیست محصولات و خدمات شرکتهای فناور در قالب پروپوزالی تهیه و شورای شهر ارایه گردد و نیز مصوبه ای برای شهرداری جهت در اولویت قراردادن خرید محصولات واستفاده از خدمات فناورانه شرکتهای دانش بنیان و فناور مرکز رشد فناوری نیشابور بر اساس لیست نیازهای شهرداری نیشابور که به این مرکز ارایه می گردد، نیز تنظیم گردد.