برگزاری جلسه آبان ماه 96، پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور آبان ماه جاری با حضور اعضای محترم شورا در محل اتاق جلسات این مرکز برگزار گردید.در این جلسه با پذیرش طرحاولین شبکه موفقیت ایرانی مربوط به آقای مهندس مهدی طیبی در زمینه علوم شناختی و نیز با پذیرش طرح سامانه کیف پول همراه iranpay  به مدیریت مهندس ایروانی و با زمینه فعالیت در حوزهفناوری اطلاعات و ارتباطات  به دوره رشد مقدماتی موافقت بعمل امد.