برگزاری جلسه خردادماه 96، دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور  دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور خردادماه جاری با حضور اعضای محترم شورا  در محل اتاق جلسات این مرکز برگزار گردید.در این جلسه با ورود شرکت سامان انرژی گستر پویای شرق به مدیریت مهندس رضا رشادی با زمینه فعالیت در انرژی های نو و تولید سیستم بهینه بیوگاز  و نیز با ورود شرکت شیمی پارسیان عطار به مدیریت مهندس فرشید حیدر زاده با زمینه فعالیت در حوزه مواد شوینده و سفید کننده چندکاره به دوره رشد موافقت بعمل امد.