برگزاری اولین جلسه شورای فناوریمرکز رشد فناوری نیشابور در سال  96 

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور اولین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور در سال  96 با حضور اعضای محترم شورا روز سه شنبه 29 فروردین ماه در محل اتاق جلسات این مرکز برگزار گردید.در این جلسه با ورود آقای مهندس ادریس الاجه گردی با ایده محوری تولید ناون پوشش شفاف، جاذب فرابنفش و آبگریز و نیز ایده محوری تولید آبشخوری هوشمند دام متعلق به آقای مهندس بنیامین چشمی  به دوره رشد مقدماتی  موافقت بعمل آمد.