دومین جلسه دبیرخانه ستاد هفته پژوهش شهرستان نیشابور

در ادامه جلسات ستاد هفته پژوهش و فناوری شهرستان ،دومین جلسه ستاد هفته پژوهش فناوری در محل دبیرخانه این ستاد واقع در مرکز رشد فناروی نیشابور  با حضور حداکثری نمایندگان تام الاختیار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و سازمان فنی و حرفه ای نیشابور برگزارگردید

  به گزارش روابط عمومی مرکز رشدفناوری نیشابور ، در این جلسه دکتر شریعتی ، دبیرستادهفته پژوهش نیشابوربا اشاره به موصبات جلسه قبلی به ارایه پیشنهادات دریافتی از اعضای دبیرخانه و معرفی کمیته های تخصصی و تشریح وظایف کلی این کمیته ها پرداختند.

  در ادامه این نشست هر یک از اعضای جلسه ضمن ارایه نظرات خویش  در خصوص وظایف کمیته ها  با تصویب این کمیته ها موافقت نموده و  با نظر اعضای دبیرخانه سرپرستان محترم این کمیته ها  نیز مشخص و معرفی شدندو هریک از اعضا با عنایت به حوزه فعالیتهای واحدهای دانشگاهی مربوطه و در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود خواستار همکاری بیشتر در کمیته های تخصصی مرتبط شدند.و همچنین خاطر نشان می نماید هریک از کمیته ها موظف به تشکیل جلسات داخلی با اعضای خود و ارایه مشروح وظایف و برنامه کاری به دبیرخانه ستاد هفته پژوهش و فناوری شهرستان نیشابور تا جلسه آینده گردیدند.
همچنین در ادامه این جلسه مقرر گردید نشستهای بعدی مطابق برنامه جلسات مصوب جلسه دوم بصورت متناوب و براساس پیشنهاد اعضای محترم در واحدهای دانشگاهی مختلف عضو دبیرخانه در جهت هم افزایی و آشنایی بیشتر با ظرفیتها و توانمندی دانشگاهها برگزار گردد.