بازديد مديريت مركز رشد نيشابور از واحد توليدي شركت دانش بنيان نوين برش

هفته گذشته مديريت مركز رشد نيشابور از سالن كارگاهي و اداري شركت در شرف تاسيس نوين برش شرق از واحدهاي فناور پذيرش شده در اين مركز، به مديريت آقاي مهندس جعفر لطفي بازديد نموده و در جريان آخرين محصولات فناورانه و دستاوردهاي صنعتي توليدي اين شركت بويژه طراحي وساخت دستگاه برش ليزر قرار گرفتند و در خصوص تكميل تيم تجاري و فروش نظام مند محصولات پيشنهاداتي ارائه نمودند.