پذيرش چهار طرح نوآوري در كميته تخصصي مركز رشد نيشابور

هفته گذشته چهار طرح نوآورانه در حوزه هاي بيوتكنولوژي،ماشين آلات كشاورزي، انرژي خورشيدي و صنايع غذايي كه پس از كارشناسي اوليه و اعلام نظر كميته تخصصي واجد شرايط لازم بويژه نوآورانه و داراي كاربرد صنعتي بودند، مورد پذيرش قرار گرفت و در مجموع اعتباري بيش از سي و پنج ميليون ريال به صورت بلاعوض به طرحهاي مذكور اختصاص يافت