بازديد تعدادي از كارشناسان ناظر استانداري خراسان رضوي از مركز رشد فناوري نيشابور

هفته گذشته تعدادي از كارشناسان دفتر فني و ناظرين عمراني استانداري خراسان رضوي از پروژه احداث مركز رشد و پارك علم وفناوري نيشابور كه از مصوبات دور اول سفرهاي استاني دولت گذشته بود، بازديد نموده و با مديريت مركز رشد در خصوص ميزان پيشرفت فيزيكي طرح ، موانع اجرايي جهت تكميل پرو‍ژه بحث و تبادل نظر نمودند. در پايان نيز از تعدادي از شركتهاي مستقر و محصولات فناورانه آنها بازديد به عمل آمد.