بازديد دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي نيشابور از مركز رشد فناوري شهرستان

هفته گذشته تعدادي از دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي نيشابور از محل مركز رشد وپارك علم وفناوري نيشابور بازديد و پس از معرفي مركز توسط آقاي مهندس شريعتي ، از نز ديك با فعاليتهاي اين مركز جهت حمايت از شركتهاي دانش بنيان آشنا گرديده و در ادامه از تعدادي از دفتر كار شركتهاي فناور مستقر در مركز رشد و محصولات فناورانه توليدي ايشان بازديد نمودند