برگزاري اولين نشست مديران واحدهاي فناور مركز رشد نيشابور

سه شنبه هفته گذشته اولين نشست مديران واحدهاي فناور و شركتهاي دانش بنيان مركز رشد نيشابور به منظور دريافت نقطه نظرات،پيشنهادها،انتقادات به نحوه حمايت مراكز رشد از شركتهاي دانش بنيان،همچنين انتقال تجربيات مديران واحد هاي فناور به يكديگر جهت تسهيل در فرآيند رشد شركتها برگزار گرديد. در اين نشست مديران عامل بيش از دوازده شركت فعال از حدود بيست شركت عضو حضور داشتند.