نشست تخصصی مسئولین جهاد کشاورزی و مدیریت مرکز رشد فناوری با مبتكران،نوآوران و كارآفرينان بخش كشاورزي

هفته گذشته جلسه تخصصي معاونت جهاد كشاورزي شهرستان ، مدیریت مرکز رشد نیشابور و مدیریت مرکز رشد کشاورزی استان با حضور متخصصين و کارآفرینان بخش كشاورزي، در محل اداره جهاد كشاورزي شهرستان برگزار گردید . در این جلسه پس از بحث و بررسی های لازم ، کارگروهی در رابطه با توسعه فناوریهای بخش کشاورزی با همکاری ایستگاه تحقیقات شهرستان تشکیل و ترکیب اعضای آن تعیین گردید .