ارائه کارگاه آموزشي مصوب دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع "نقش شركتهاي دانش بنيان در جامعه دانشگاهی " توسط مدیریت مرکز رشد نیشابور در دانشگاه آزاد

در هفته گذشته كارگاه آموزشي با عنوان جايگاه و نقش جامعه دانشگاهي در شركتها و موسسات دانش بنيان در محل دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور برگزار گرديد. مدیریت مرکز رشد جناب آقای مهندس شريعتي به عنوان مدرس با همکاری معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد ، اصول و مبانی اولیه شرکت های دانش بنیان را طی اين دوره 16 ساعته برای اساتید دانشگاه ارائه نمودند . از جمله مهمترين اهداف اين دوره، آشنايي با سازوكار فعاليتهاي شركتهاي دانش بنيان و آثار مثبت تاسيس اين موسسات در دانشگاهها،همچنين ايجاد بستر مناسب فرهنگي جهت ترغيب اعضاي هيات علمي و كارشناسان به منظور مشاركت در تشكيل شركتهاي دانش بنيان مي باشد