بازديد مديريت محترم مركز رشد نيشابور از گروه فني مهندسي آريا دام بينالود

اواخر هفته گذشته آقاي مهندس شريعتي مديريت محترم مركز رشد نيشابور از شركت آريا دام بينالود به مديرعاملي آقاي مهندس سعدآبادي بازديد و با فعاليتهاي توليدي اين شركت در حوزه دام و دامپروري،ميزان اشتغال زايي طرح،ميزان توليد و فروش بويژه بكار گيري دانش فني روز توسط اين شركت آشنا گرديدند.همچنين شركت جهت اجراي طرحهاي مشابه با مشاركت مركز رشد فناوري نيشابور و نيز ارائه خدمات مشاوره اي اعلام آمادگي نمود.