انتصاب اعضاي محترم كميته تخصصي نوآوري شهرستان نيشابور توسط پارك علم و فناوري خراسان

در ماه گذشته طي احكام جداگانه اي آقايان دكتر رجايي مدرس محترم دانشكده فني نيشابور در حوزه تخصصي مكانيك و ماشين سازي،دكتر حلاجي سرپرست محترم آموزشكده سما نيشابور در حوزه تخصصي برق،الكترونيك و كنترل،دكتر نيك فرجام مدرس محترم دانشكده فني در حوزه تخصصي صنايع غذايي،دكتر وفايي مدرس محترم دانشگاه نيشابور در حوزه تخصصي شيمي به همراه كاركنان ستاد مركز رشد نيشابور به عنوان اعضاي اصلي كميته تخصصي نوآوري شهرستان نيشابور منصوب و از اين پس دانش پژوهان،دانشجويان و مجريان طرحهاي نوآورانه مي توانند جهت پذيرش و دفاع از طرحهاي كاربردي خود به منظور نمونه سازي، بدون نياز به مراجعه به مركز استان، در محل مركز رشد شهرستان نيشابور كليه مراحل پذيرش را دنبال نمايند.