امضاي تفاهم نامه همكاري بين مركز رشد نيشابور و دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

به منظور تعامل هرچه بيشتر با دانشگاه جلسات تخصصی با حوزه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد برگزار گردید و پیرو آن تفاهم نامه ای با هدف اجرای همکاری های مشترک آموزشی و پژوهشی در راستای ایجاد واحدهای دانش بنیان و توسعه فرهنگ کارآفرینی و فناوری فیمابین مرکز رشد فناوری نیشابور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور منعقد گردید . استفاده از ظرفیت های کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه ، تشکیل بانک تخصصی اساتید ، ایجاد دفتر اطلاع رسانی مرکز رشد در دانشگاه ، برگزاری مسابقات کارآفرینی و دوره های آموزشی از مهمترین مواد این تفاهم نامه می باشد.