برگزاري سومين جلسه شوراي فناوري مركز رشد نيشابور
سه شنبه هفته پيش سومين جلسه شوراي فناوري مركز رشد نيشابور در سال جاري در سالن كنفرانس اين مركز برگزار و در پايان با حضور سه واحد فناور در دوره رشد مقدماتي شامل شركت نوین دانش میلاد به مديريت آقاي مهندس ميلاد احمدي نژاد با ايده محوري سيستم مكانيزه خريد در مراكز بزرگ خدماتي و شركت پایا صنعت بینالود شرق به مديريت آقاي مهندس رجبعلي داوري با ايده محوري طراحي وساخت شير برقي كنتري جريان گاز و شركت کانی گستر کارینا به مديريت آقاي مهندس بهروز فتح آبادي با ايده فناورانه طراحي وساخت دستگاه اندازه گيري مقاومت الكتريكي بتن موافقت به عمل آمد.